วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษาและระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรนั้น
3. ร่วมจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก การกำหนดสอบแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น แบบบันทึกเวลาเรียนแผนการเรียนรู้ฯลฯ ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการสอน
4. เก็บรักษาและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรทั้งหมด
5. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน
6. จัดทำแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับชั้น
7. จัดทำบัญชีวิชาเลือกทุกหลักสูตรทุกระดับชั้น
8. ดูแลรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ส่งเสริมการสอนของครู อาจารย์ให้ตรงตามหลักสูตร
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Download