Breaking News |  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์       ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ให้พ้นสภาพนักเรียน       ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ให้พ้นสภาพนักเรียน       ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562        ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562       นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR )       ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 87 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562       ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น        พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนที่วิทยาลัยฯ
ผังอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 2561-2564
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
งบประมาณและการเงิน
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา
ระบบงาน
ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาหัตถกรรม
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาศิลปะการดนตรี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 994  
เข้าชมปีนี้ : 4,666  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 42,394  

   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 87 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 1,220 ครั้ง] ระเบียบการหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น [อ่าน : 401 ครั้ง]
‘บุญรักษ์’ เผย สพฐ.ไม่มีอำนาจสั่งควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก ชี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ กก.สถานศึกษา [อ่าน : 92 ครั้ง] ‘โรงเรียนร่วมพัฒนา’ สะท้อนปัญหา ‘โรงเรียนทั่วไป’ [อ่าน : 67 ครั้ง]
เรียนครู ‘4 ปี’ หรือ ‘5 ปี’ หลักสูตรไหนได้ “คุณภาพ” มากกว่า?? [อ่าน : 59 ครั้ง] คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 [อ่าน : 63 ครั้ง]

   ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 7 ครั้ง]   

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 1,502 ครั้ง]    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 2,391 ครั้ง]   

   ประกาศรายชื่อนักเรียนให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 214 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ให้พ้นสภาพนักเรียน [อ่าน : 312 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน [อ่าน : 113 ครั้ง] ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 140 ครั้ง]
สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 1,098 ครั้ง] แนวปฎิบัติการส่งใบลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 1,029 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ปฏิทินภาคฤดูร้อน [อ่าน : 223 ครั้ง] ตารางตัวแทนหน้าที่หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 117 ครั้ง]
ตัวอย่างเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ [อ่าน : 1,146 ครั้ง] การแบ่งเหล่าลูกเสือวิสามัญ วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 1,002 ครั้ง]
สีประจำสาขาวิชาต่าง ๆ [อ่าน : 1,062 ครั้ง]

   มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   [อ่าน : 1,128 ครั้ง]
       มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ..... (อ่านต่อ)

   คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 1,066 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 994 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 1,010 ครั้ง] คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา [อ่าน : 988 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายรูปทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 1,021 ครั้ง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ ครั้งท [อ่าน : 1,048 ครั้ง]

   ผลงานดีเด่น
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร [อ่าน : 31 ครั้ง] รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเครื่องวัดแรงบ [อ่าน : 55 ครั้ง]
ประมวลภาพรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร [อ่าน : 95 ครั้ง] แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ครั้งที่ 16 ประ [อ่าน : 1,005 ครั้ง]
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับภาคใต้ [อ่าน : 982 ครั้ง] รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การใช้ประโยชน์จสกสาหร่ายคลอเรลล่า [อ่าน : 980 ครั้ง]

   ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) [อ่าน : 27 ครั้ง] พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [อ่าน : 32 ครั้ง] วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ร่วมกับ บริษัทวิทยุการบิน และสายการบินต่างๆ จัดอบรม การทําอาหาร [อ่าน : 27 ครั้ง]
โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 45 ครั้ง] ประมวลภาพกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 93 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
ดูรายการทั้งหมด  
.
.
ข่าวด้านการศึกษาปัจจุบัน
 
VDO
  พิธีไหว้ครู 2561
  วันคล้ายวันสถาปนา 7 มิถุนายน 2561
ผลงานทางวิชาการ
  อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบัว
ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
เพื่อนๆ อาชิวะ
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  วิทยาลัยการอาชีพละงู
  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา