ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

923828
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
389
464
917686
1689
24874
923828

Your IP: 202.29.242.126
2022-07-04 03:54

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

     ตามที่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 เมษายน 2564 นั้น

     บัดนี้  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

     ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอให้นักเรียน – นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้             

     การมอบตัว และทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษาและชำระเงิน กำหนดการเดิมวันที่ 9 พ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 6 – 14 พ.ค. 2564 

 

   1.นักเรียน นักศึกษารับใบแจ้งการชำระเงิน และเอกสารการมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน
สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง

  -ดาวน์โหลดผ่าน lpt.ac.th หรือ Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร

  -รับเอกสารได้ที่ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

 

   2.กรอกเอกสารใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วน และนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พ.ค. 2564)

 

   3.นักเรียน นักศึกษากรอกเอกสารชุดใบมอบตัว สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา และ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

  -สำเนาใบ รบ. (สำเนาฉบับจบเท่านั้น)                   จำนวน  2 ฉบับ
  -สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา             คนละ   1 ชุด
  -สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา            คนละ   1 ชุด
  -สำเนาทะเบียนบ้านในกรณีไม่ใช่บิดา มารดา                  คนละ   1 ชุด
  -สำเนาบัตรประชาชนในกรณีไม่ใช่บิดา มารดา                 คนละ   1 ชุด
  -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (เครื่องแบบวิทยาลัยฯ เท่านั้น)     ส่งวันเปิดภาคเรียน 3 รูป

 

   4.นำส่งหลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร และเอกสารชุดใบมอบตัว สัญญาค้ำประกันและหลักฐาน
(ตามข้อ 3) โดยสามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทาง  

  -ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามที่อยู่ดังนี้ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
งานทะเบียน 1456 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  -ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานทะเบียน (ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พ.ค. 2564 ตามวันและ
เวลาราชการเท่านั้น)
 

   5.การจองเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา สามารถดำเนินการจองได้ในวันเปิดภาคเรียน
 

หากไม่ดำเนินการมอบตัว ทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา และชำระเงินตามวัน เวลา
ที่วิทยาลัยฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

โหลดเอกสารการมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน

    

รายชื่อ  นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขางานอิเล็กทรอนิก
สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก (ทวิภาคี) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
รายชื่อ  นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวช. พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     

   

รายชื่อ  นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง (ปวช.)
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม
 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6)  
 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)  
รายชื่อ  นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวส. พาณิชยกรรม

 สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาการตลาด    สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาการธุรกิจดิจิทัล