ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

923813
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
389
449
917686
1674
24874
923813

Your IP: 202.29.242.126
2022-07-04 03:31

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

ITA2563

ITA 2563

ดัชนี/ตัวชี้วัด ปี2563
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ที่อยู่ข้อมูล (URL)

 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง  o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น
เมนู เกี่ยวกับวิทยาลัย->
- โครงสร้างการบริหาร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา

o ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา
เมนู เกี่ยวกับวิทยาลัย ->
- คณะผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา

เมนู เกี่ยวกับวิทยาลัย ->
- อำนาจและหน้าที่

-มอบหมายหน้าที่ราชการ

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
เมนู เอกสารเผยแพร่ ->
แผนปฎิบัติการ (คลิก)
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
เมนู เกี่ยวกับวิทยาลัย ->
แผนที่วิทยาลัย
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา
เมนู กฎหมาย ระเเบียบ ข้อบังคับข้อกำหนด ->
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
เมนูหน้าหลัก ->
ข่าวประชาสมัพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม ตอบ เป็นต้น

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 
o9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

เว็บไซต์ http://www.lpt.ac.th/lpt

(ลิงค์เข้า FB อยู่หน้าแรกมุมล่างซ้ายของเว็บไซต์

Facebook

แผนดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
เมนู เอกสารเผยแพร่ ->
แผนปฏิบัติการ (คลิก)
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำปี รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบ ประมาณปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงานในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงานในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้า
ที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการ หรือติดต่อ กับสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 
o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
ตามประเภท รายการใช้จ่าย เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู ฝ่ายบริหารทรัพยกร->พัสดุ ->
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

- รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู ฝ่ายบริหารทรัพยกร->พัสดุ -> 
-1.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

 เมนู ฝ่ายบริหารทรัพยกร->พัสดุ -> 

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนาม
ของสถานศึกษา

o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
 
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
 
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
เป็นต้น
 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้า ที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
เรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนิน งานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม ประเมินผล เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 

จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
เมนู การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส (ITA)->
ประะกาศเจตจำนงของผู้บริการ
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนู การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส (ITA)->

- คำสั่งเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม-และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามข้อ O36

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตรอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย
ในสถานศึกษา
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นต้น

o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการราย
งานผล เป็นต้น
 
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความ โปร่งใสภายในสถานศึกษา
o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563