ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

800554
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
445
741
4634
791657
13929
18569
800554

Your IP: 202.29.242.126
2022-01-22 15:34

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

ประวัติการก่อตั้ง

 

 ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้จัดตั้งขึ้นจากการที่ นายชูชาติ ประธนราษฎร์นิกร  ซึ่งเป็นบุตรชายของหลวงประธานราษฎร์นิกร  ได้ทูลกล้าวถวายที่ดิน  จำนวน  20 ไร่ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และทรงพระราชทานให้กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ""ศูนย์ฝึกวิชาชีพหาดใหญ่ (หลวงประธานราษฎร์นิกร) เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2522 ต่อมาทายาทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร"" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้บริจาคและเป็นอนุสรณ์แด่  ""หลวงประธำนราษฎร์นิกร ""   เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2523 และได้บริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างอีกจำนวน 1,000,000 บาท โดยเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่สอนวิชาชีพพื้นฐานให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบาลและเอกชนและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ  (ปชม.)  เป็นหลักสูตร 1 ปี  โดยเรียนเฉพำะวิชาชีพอย่ำงเดียวใช้เวลาเรียน 1,350 ชั่วโมงต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับศูนย์ฝึกวิชาชีพทั่วประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ""วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร"" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2534 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้รับกำรดูแลอย่างดียิ่งจากทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกรด้วยดีมา  โดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร และคุณกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้บริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคาร 3 (อาคารชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร) อีก 2,000,000 บาท และได้จัดตั้งมูลนิธิ ""ชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร"" เพื่อนำดอกผลมำเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ได้บริจาคเงินสมทบให้กับมูลนิธิฯ อีก 1,000,000 บาท เพื่อให้มีดอกผลมากพอที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยำลัยฯ

 

    ขนาดและที่ตั้ง
    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ 1456 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-232036 โทรสำร 074-246945 และWebsite http://www.lpt.ac.th E-mail Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.