ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

466495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
392
167
559
463381
5254
16773
466495

Your IP: 34.229.119.29
2020-07-13 09:00

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

กลยุทธ์ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ ของสถานศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมี ทักษะ และความ                           สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ด้านการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงด้วยช่องทางที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย ดูแล                           ติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา
ลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการทั้งระบบด้วยหลักการประกัน คุณภาพ และ                                   เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6  ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสายอาชีพ ให้กับผู้ปกครองและ                       ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ                     และสื่อการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ในการจัด การศึกษาสายอาชีพ ทั้ง                     ในระบบนอกระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก ประสบการณ์ ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และสร้าง แรงจูงใจ ให้มี                               สมรรถนะ สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 10 จัดกิจกรรมบริการวิชากร วิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน และสังคม

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

info@lpt.ac.th