ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

422767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
322
573
2683
416214
895
17843
422767

Your IP: 3.233.239.102
2020-04-02 13:22

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

กลยุทธ์ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ ของสถานศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมี ทักษะ และความ                           สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ด้านการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงด้วยช่องทางที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย ดูแล                           ติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษา
ลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการทั้งระบบด้วยหลักการประกัน คุณภาพ และ                                   เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6  ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสายอาชีพ ให้กับผู้ปกครองและ                       ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ                     และสื่อการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก ในการจัด การศึกษาสายอาชีพ ทั้ง                     ในระบบนอกระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก ประสบการณ์ ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และสร้าง แรงจูงใจ ให้มี                               สมรรถนะ สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 10 จัดกิจกรรมบริการวิชากร วิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน และสังคม

ผู้อำนวยการ

po.png

รองผู้อำนวยการ

การอยู่เวรยามรักษาการณ์

ระบบสารสนเทศภายใน

 

WEB LINK

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

info@lpt.ac.th