ระเบียบการระยะสั้น

Login Form

สถิติผู้เยี่ยมชม

445342
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
502
372
1276
441687
874
13250
445342

Your IP: 18.208.132.33
2020-06-02 23:49

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

ประวัติการก่อตั้ง

      

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

 

    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้จัดตั้งขึ้นจากการที่ นายชูชาติ ประธนราษฎร์นิกร ซึ่งเป็นบุตรชายของ

หลวงประธานราษฎร์นิกร ได้ทูลกล้าวถวายที่ดิน จำนวน 20 ไร่ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และทรงพระราชทานให้กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ""ศูนย์ฝึกวิชาชีพหาดใหญ่ (หลวงประธานราษฎร์นิกร) เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2522 ต่อมาทายาทได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็น ""ศูนย์ฝึกวิชำชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร"" เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้บริจาคและเป็นอนุสรณ์แด่ ""หลวงประธำนราษฎร์นิกร "" เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ.2523 และได้บริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างอีกจำนวน 1,000,000 บาท โดยเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่สอนวิชาชีพพื้นฐานให้กับโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบาลและเอกชนและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยให้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเรียนเฉพำะวิชาชีพอย่ำงเดียวใช้เวลาเรียน 1,350 ชั่วโมงต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับศูนย์ฝึกวิชาชีพทั่วประเทศและให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกหนึ่งหลักสูตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ""วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร"" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2534 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรได้รับกำรดูแลอย่างดียิ่งจากทายาทของตระกูลประธานราษฎร์นิกรด้วยดีมา  โดยตลอด โดย ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร และคุณกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้บริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคาร 3 (อาคารชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร) อีก 2,000,000 บาท และได้จัดตั้งมูลนิธิ ""ชูชาติ ประธานราษฎร์นิกร"" เพื่อนำดอกผลมำเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ได้บริจาคเงินสมทบให้กับมูลนิธิฯ อีก 1,000,000 บาท เพื่อให้มีดอกผลมากพอที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยำลัยฯ

 

    ขนาดและที่ตั้ง
    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ตั้งอยู่เลขที่ 1456 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-232036 โทรสำร 074-246945 และWebsite http://www.lpt.ac.th E-mail Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

ผู้อำนวยการ

po.png

รองผู้อำนวยการ

ระบบสารสนเทศภายใน

 

WEB LINK

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

info@lpt.ac.th