วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐริณี ผลอ่อน นางสาวปริญญณัฐ ปานมั่งคั่ง และนางสาวณิชกานต์ ศรีนาค นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวอรทัย หนูทอง และคณะครูแผนกวิชาการตลาด เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา