วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายเอกเพชร บุระชัด และนางสาวบวรลักษณ์ นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Integrate Amplifier ขนาน 30 x 30 Watt ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์ และคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา